مرکز نجوم آوااستار

محلی برای آموزش و توسعه نجوم در ایران

این مرکز که در زمینه نجوم فعالیت میکند جزو محدود مراکز فعال و پیشرفته در ایران است که مورد استقبال همگان قرار گرفته.

آوااستار چندی پیش از اولین اپلیکیشن فعال در زمینه نجوم رونمایی کرد.