انجمن گلستان را گلستان بباید

این انجمن با حمایت سه شنبه های بدون خودرو و چندی از حامیان محیط زیست شروع به کار کرد

هدف اصلی آنها پاکسازی اطراف جنگل گلستان است، متاسفانه زباله های زیادی که در اطراف جنگل گلستان بودند تمام زیبایی های این جنگل را گرفته بودند

این انجمن با حمایت سه شنبه های بدون خودرو و برخی از دوست داران طبیعت شکل گرفت.

پیکسل سردا از حامیان پیکسلیه انجمن کلستان را گلستان ببیاد، بود.