عکس دسته جمعی خادمین هیئت زینبیون به همراه پیکسل :

هیئت زینبیون از پیکسل های سردا استفاده میکنه ، پیکسل ها در همه ی زمینه ها اسفاده میشه شما هم میتونید برای مراسم های مذهبی و اعیاد از پیکسل استفاده کنید.